Custom Search

CIRI KHAS PENAMAAN ORANG SIMALUNGUN

oleh: Masrul Purba Dasuha

Nagur Masrul gbr 2

Masrul Purba Dasuha

Suku Simalungun memiliki kebiasaan dan karakteristik tersendiri dalam hal pembuatan nama, bagi orang Simalungun “nama” adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga dalam pembuatannya tidak boleh sembarangan, karena nama akan menjadi cerminan bagi watak dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya. Orang Simalungun menyebut nama dengan “goran” yang mirip dengan bahasa Jawa kuno, Sunda, dan Banjar “ngaran”. Dengan adanya nama khas yang dimiliki orang Simalungun menjadi identitas kedua setelah marga dan ini salah satu yang menjadi pembeda suku Simalungun dengan suku Batak lainnya. Namun sangat disayangkan pada saat ini, peggunaan nama khas Simalungun sudah mulai kurang diminati dan perlahan ditinggalkan. Orang Simalungun dewasa ini lebih terinspirasi dan lebih tertarik dengan nama-nama yang berasal dari luar Simalungun, terutama yang bernuansa kebarat-baratan dan kearab-araban. Berikut saya lampirkan sejumlah nama-nama khas Simalungun yang saya kutip dari sejumlah nama tokoh Simalungun, keturunan bangsawan, kerabat dan masyarakat Simalungun pada umumnya.

Sanggar Budaya Simalungun

 

A. Pria
Awalan:
1. Ba: Batiran, Baringin, Barahim, Bajandim, Baraijim, Baja.
2. Da-: Dajam, Dahalam, Dahasim, Dasim, Datim, Dahasip, Dahamat.
3. Ga-: Gaulung, Gamain, Gania, Gajim, Gaulan, Gajum, Garain, Garaulung, Gama, Garailam, Garaitam, Garanti, Gariaman, Garaijin, Garalim.
4. Hor-/Hora-: Horailam, Horajim, Horpanaluan, Horatimbul.
5. Ja-: Jahorlam, Jahalim, Jaidin, Jadima, Jahomta, Jarum, Jalenta, Jarani, Jaulan, Jahatim, Jariah, Jalama, Jadiammat, Jabanten, Jahamat, Jahirman, Jamin, Jatim, Jahilim, Jaulah, Jaman, Jatias, Jamuin, Jaramen, Jariaman, Jahali, Jasidin, Janaman, Jamulia, Jaulou, Jaubar, Jarenda, Jalain, Jamalam, Jahodim, Jatiam, Jauhur, Jambat, Jahuasa, Jaulung, Jautih, Jaraman, Jasamen, Jasarmen, Jadini, Japikkir, Jahiman, Jalam, Jagin, Jamarta, Jahutar, Jaudin, Jadim, Jatiman, Jaronom, Jawaldin, Jalim, Jasim, Janampei, Jahadim, Jotim, Jadialam, Jaurung, Jaingat, Jariap, Jailam, Jahatir, Jauman, Jalipat, Jalikam, Jakunil, Jahuan, Jamedan, Jaludin, Jaumbang, Jalamin, Jaradim, Jamarim, Jamarti, Jamairing, Jalusin, Jaulim, Jamahim, Jarain, Jaidup, Jarima, Jariangin, Jahisar, Jarium, Jamintar, Jaulak, Jaurung, Jarainta, Jariman, Jaramin.
6. Jan-: Jan Kaduk, Jandiarim, Jandiraja, Jandiurung, Jandiain, Jantanur, Jansiaman.
7. Ji-: Jimir, Jilim, Jigou, Jidin, Jimat.
8. Jin-: Jintahalim, Jintaman, Jintanari, Jintar, Jinsan, Jintauhur, Jintama, Jintan.
9. Jo-: Jomat, Joram, Johailam, Jotir, Jonam, Jotam, Jombing, Jotini, Joman, Johanta, Joramat, Jotim, Johadam, Johim, Joraim, Johanim, Joraman, Jorali, Johari.
10. Jon-: Jontahali, Jontabulan, Jonmaihat, Jonmahait, Jonma, Jontahari, Jontama, Jontanarim, Jontarain.
11. Jor-: Jorbing, Jorbaik, Jorhata, Jorhaman, Jortilam, Jorlim, Jorhalam, Jorlaman.
12. Ka-: Kamat, Kamin, Kariah, Kama, Kaman, Kasil.
13. Ma-: Madim, Majim, Malim, Mahata, Mahasar, Maja, Maludin.
14. Mor-: Mortiha, Moraim, Morakkan, Moradam, Morja, Morgan, Morgahalam, Morgaitam, Morgabulan, Moraham, Morgat, Mortahanim, Morgaraya.
15. Mora-: Moraini, Moraujung, Moraijou, Moradayung, Moraidup, Morahinta, Morahamin.
16. Mur-: Murhalam, Murmahata, Murjama, Murda, Murha, Murtalim, Murtawan, Murtili.
17. Ra-: Ragaim, Ramaujung, Rahalam, Rahalim, Ramajadi, Rajimat, Rajamin, Rahali, Ramajin, Railam, Raeleng, Rajiman, Rasiman, Rasaim, Rabajan, Rasam, Ratam, Rajaulan, Raondob, Rabulan, Rajaihat, Rattim, Ramajahei, Ramanaek, Ramaihot, Rabayak, Rajaman, Raijon, Ramalam, Radialam, Ratama, Rasim, Raham, Ralama, Rajain, Raidup, Rajim, Raitog, Radiahan, Rajintan, Ramaji, Rahaman, Rajaudung, Ramadil, Ramaingat, Ramadear, Ramaihat, Raman, Rajamalim, Rajain, Rajomin, Ramahajim, Ramaholing.
18. Sa-: Sawadim, Saiman, Sarim, Sahain, Sariaman, Saurmana, Samin, Sarilam, Saridin, Sahari, Saidin, Saunur, Sauman, Satiaman, Sahama.
19. Sang-: Sangmaurung, Sangmajadi, Sangbarani, Sanggaidin, Sangmahajim, Sangnialam, Sangsi, Sangma, Sang Na Waluh.
20. Sar-: Sarlim, Sarmahata, Sarman, Sarmulia, Sarmin, Sarmahain, Sarmahain, Sarmalam, Sarhalapa.
21. Si-: Sibin, Sidin, Silim.
22. Su-: Suman, Sudin, Sumalam, Sumahalam, Sudialam, Sumayan.
23. Ta-: Taraluan, Tarajandi, Tarudin, Tailam, Tarim, Taring, Tarailam, Tamalam, Taralim, Taim, Taram, Tamaita, Tariman, Tahaman, Tajudin.
24. Tan-: Tanjarmahei, Tanjarum, Tanjargaim.
25. Tor-: Tormahalam, Tormahata, Torlam, Torlawan, Torialam, Tormahati, Torhati.

 

Akhiran:
1. –Am: Gormanam, Jaidam, Moradam, Jatiam, Jotam.
2. –Bulan: Morgabulan, Tarabulan, Distabulan, Jontabulan, Rajabulan, Argabulan, Hormabulan.
3. –Din: Raudin, Ludin, Karmidin, Sudin, Jaudin, Saridin, Marudin, Raspidin, Mardin, Kamidin, Mahidin, Ludin, Laidin, Halidin, Jalidin.
4. –Hata: Dormahata, Tormahata, Rajumhata, Sinuanhata, Sarmahata, Murmahata, Riahata, Jorhata, Jolgahata, Sirhata.
5. –Im: Togarim, Sawadim, Dormahanim, Mudahim, Dorahim, Anggaraim, Baraijim, Jimmahadim, Rondahaim, Jontahaim, Tormahim, Ramahadim, Kadim.
6. –In: Jamuin, Jahain, Karmin, Mudimin, Doriangin.
7. –Jim: Lajim, Horajim, Kajim, Mortahajim, Lamajim, Mahajim, Ramajim, Tajim, Jarim, Dormahajim, Mariajim, Sangmahajim, Dorianjim.
8. –Jum: Kajum.
9. –Lam: Dahalam, Bindualam, Dorialam, Goralam, Tarailam, Tialam, Mahalam, Sumailam, Sarilam, Rahalam, Morgahalam, Horailam, Jahorlam, Tarailam, Tamalam, Sumalam, Sumahalam, Mudahalam, Mailam, Dongmahalam.
10. –Lan: Mailan, Merlan, Meslan, Aslan.
11. –Lawan: Sorgalawan, Jimmalawan, Anggaralawan.
12. –Lim: Makalim, Kalim, Sortalim, Dongmahalim, Nalim.
13. –Malela: Sindar Malela, Sorta Malela.
14. –Majadi: Ramajadi, Sangmajadi, Usul Majadi, Timbul Majadi.
15. –Man: Suman, Ahman, Sarman, Risman, Rasman, Lerman, Lesman, Doharman, Doriahman, Tariman, Sudiman, Horasman, Patiman, Aliaman, Kasman, Saman, Jatiman, Pasiman, Jahiman, Horaman, Suman, Timan, Juliaman, Tuahman, Riahman, Ruman, Satiaman, Diman.
16. –Men: Jasamen, Kamen, Karmen, Jasarmen, Jaramen, Sarmen.
17. –Ni: Jamni, Jungmani, Lurni, Olorani, Podangrani.
18. –Raja: Jandiraja, Muharaja, Binduraja, Bakkaraja, Saduraja, Ihutraja, Pintaraja, Jintaraja, Hiteiraja, Timbanganraja, Nanggaraja.
19. –Sen: Mansen, Jamsen, Marsen, Jarinsen, Romansen, Jamansen.
20. –Urung: Aliurung, Tapiurung, Sangmaurung, Sakmaurung, Jandirung.
21. –Wan: Murtawan, Rajawan.

 

Perempuan Halak Simalungun

B. Wanita
Awalan
1. Bunga: bungalonim, bungaintan, bungainta, bungainim, bungalou.

 

Akhiran
1. –Lim: Nolim.
2. –Ma: Tirama, Hortaima.
3. –Mi: Rasmi, Rohmi, Rusmi, Kami.
4. –Na: Lesmianna, Sarianna, Derlina, Karomina, Kantina, Kaminta.
5. –Ni: Satuni, Torabini, Anggarani, Rohni, Kani, Dongmahani.
6. –Nim: Mortainim, Mortinim, Sangmainim, Lohinim, Rasinim, Anggaranim, Tanim, Bungalonim, Bertinim, Pinalanim, Malanim, Raminim, Kinim, Maranim, Ramalanim, Horanim, Jamainim, Torinim, Mahinim, Rontianim, Horlainim, Morgainim, Linggainim, Ratanim, Mintalonim, Jorainim, Tilanim, Rahinim, Kainim, Sarianim, Jumainim.
7. –Ning: Ining, Horainning.
8. –Ta: Rasinta, Sarmainta, Minta, Dahainta, Bungainta, Horainta, Dongmainta.
9. –Ti: Rominti, Rosti.

 

Demikian sekilas pemaparan saya tentang nama khas, unik halak/orang Simalungun. Semoga di lain waktu saya dapat melengkapi ptradisi pemberian nama unik ini. Terimakasih. Diatetupa ma banta. Horas.